Polska versja:

W dniach 09 – 11 kwietnia 2016 będziemy gościć w Polsce po raz 8-my Mistrza Sam F.S. China.

Mistrz Sam F.S. Chin jest głównym nauczy­cielem systemu I LIQ CHUAN na świecie.
Organizatorami warsz­tatów są instruk­torzy I Liq Chuan Włodzimierz Hrymniak oraz Bartosz Samitowski, prowa­dzący szkoły I-Liq-Chuan w Warszawie.

Plan Warsztatów:

1. SOBOTA-NIEDZIELA 09 – 10 kwietnia => WARSZTATY I-LIQ-CHUAN
= Warsztaty otwarte dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych
= Temat warsz­tatów: Wirujące dłonie, Lepkie ręce, apli­kacje do Formy Motyla
= Godziny treningów: 10:00 — 18:00 łącznie z przerwą na obiad
= W ramach warsz­tatów prze­wi­du­jemy prze­pro­wa­dzenie egza­minów dla chęt­nych (10 kwietnia), konieczne zgło­szenie co najmniej 2 tygo­dnie wcze­śniej oraz dopeł­nienie wszyst­kich formal­ności zwią­za­nych z egza­minem
= CFILCA: Chin Family I Liq Chuan Association
= Koszt warsz­tatów: 690 zł, 610 człon­kowie CFILCA, 560 Instruktorzy I Liq Chuan
= Opłata za jeden dzień: 70% pełnej opłaty
= Wczesna reje­stracja do 15 marca (dodat­kowa zniżka 60 zł zwią­zana z wczesną reje­stracją)
= Zgłoszenia ważne z wpła­coną zaliczką — 200 zł

2. PONIEDZIAEK 11 kwietnia => DODATKOWE WARSZTATY I-LIQ-CHUAN Z WALKI
= Warsztaty otwarte dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych
= Temat warsz­tatów: SANDA, wolna walka
= Godzina 17:00 – 20:00
= Cena 130 zł (dla osób które uczest­ni­czyły w semi­na­rium głównym), 200 zł dla pozo­sta­łych osób
= Zgłoszenia ważne z wpła­coną zaliczką — 50 zł

KONTO DO WPATY ZALICZKI
= Wpłata zaliczki: Yi Li Bartosz Samitowski konto nr: 35 1140 2004 0000 3602 7527 2150
= Tytuł prze­lewu : Imię Nazwisko, Warsztaty Sam FS Chin, Data, Kwiecień 2016
= Proszę prze­słać potwier­dzenie prze­lewu na adres w.​hrymniak@​iliqchuan.​com oraz b.​samitowski@​iliqchuan.​com

MIEJSCE WARSZTATÓW
= Ten sam ośrodek w którym odby­wały się warsz­taty w 2015 roku, Józefów k. Warszawy, nad jeziorem Łacha
= Adres: www​.revita​-well​ness​.pl/ — Revita Wellness Club, Aleja Nadwiślańska 96, 05 – 410 Józefów
= Tel. do Ośrodka 22 875 09 01 , 509 866 882
= Odległość z Warszawy: 19 km,
= Dojazd samo­chodem: trasą 801, ok. 20 minut jazdy od centrum Warszawy (bez korków), należy jechać drogą na Puławy, jadąc Wałem Miedzeszyńskim, dojeż­dżamy do Józefowa, mijamy po prawej stronie strzel­nicę. ~300 m za strzel­nicą po prawej stronie jest Ośrodek REVITA
= Dojazd auto­busem: Ośrodek jest poło­żony bezpo­średnio przy przy­stanku auto­bu­sowym o nazwie „PODLEŚNA”, II strefa, przy­stanek na żądanie, można tam doje­chać auto­busem linii MZK 702 z Warszawy z Ronda Wiatraczna (http://​www​.ztm​.waw​.pl/​r​o​z​k​l​a​d​_​n​o​w​y​.​p​h​p​?​c​=​1​8​2​&​a​m​p​;​q​=​7​0​2​&​a​m​p​;​l=1 ) lub prywatną linią „MiniBus”, przy wsia­daniu do auto­busu należy upewnić się czy jedzie Wałem Miedzeszyńskim, autobus odjeżdża z Centrum z przy­stanku przy hotelu „Novotel”

NOCLEG DLA ZAINTERESOWANYCH
W ośrodku Revita gdzie odbędą się warsz­taty znaj­duje się hotel: pokoje 2 osobowe: ~172 zl, 3 –osobowe: ~205 zł ze śniada­niem. Zainteresowani proszenie o samo­dzielną wcze­śniejszą rezer­wację, kontakt z mana­gerem Panią Żanetą Słowik, Tel. kom. 509 866 882, mail: nogalin@​nogalin.​pl

Zapraszamy

Organizatorzy
Włodzimierz Hrymniak, +48 605 650 000, w.​hrymniak@​iliqchuan.​com
Bartosz Samitowski, +48 793 231 611, b.​samitowski@​iliqchuan.​com

English Vision:

SAM F.S. CHIN SEMINAR POLAND Józefów 09-11 APRIL 2016

Master Sam F.S. Chin – Gate Keeper and Lineage Holder of I Liq Chuan system — will visit Poland from April 09th till April 11th, 2016.

We invite all ILC students as well as other martial arts prac­ti­tio­ners and all others inte­re­sted on I-Liq-Chuan to take part in this 8th Polish Annual Workshop lead by Master Sam F.S. Chin.
Poland visit of Master Sam F.S. Chin is orga­nized by instruc­tors Włodzimierz Hrymniak and Bartosz Samitowski leading their I-Liq-Chuan schools in Warsaw.

Master Sam F.S. Chin will lead main work­shop (09 – 10 IV, Saturday-Sunday) and one addi­tional Sanda work­shops on Monday 11th April.

1) Main Workshop, 09 – 10 April (Saturday-Sunday)
= Open for all inte­re­sted
= Topics: Spinning Hands, Sticky Hands, Butterfly Form Applications
= Hours of training: 10:00  —  18:00 inclu­ding a lunch break
= Examination is possible during the days of work­shop. If you’d like to grade, please let us know at least 2 weeks before and complete all exam-related forma­li­ties
= 09th April — we plan grill & inte­gra­tion event after work­shop
= CFILCA: Chin Family I Liq Chuan Association
= Place: Józefów/n. Warsaw; Revita Wellness Club, Aleja Nadwiślańska 96, 05 – 410 Józefów, http://​www​.revita​-well​ness​.pl/
= Workshop fee: 185 Euro (Regular price), 165 Euro (CFILCA members), 150 Euro (ILC Instructors)
= Early regi­stra­tion — till 15 March (addi­tional 15 Euro discount)
= Fee for one day parti­ci­pa­tion: 70% of full fee
= Fill out the appli­ca­tion form after you’ve made the advance payment: 200 PLN
= Please send the payment confir­ma­tion to both emails: w.​hrymniak@​iliqchuan.​com and b.​samitowski@​iliqchuan.​com
*CFILCA (Chin Family I Liq Chuan Association)

2) Additional Sanda work­shop — 11th April (Monday)
= Open for everyone
= Topic: SANDA, free fight method
= Hours 17:00  –  20:00
= Price: 55 Euro (Regular price), 35 Euro (Price for the parti­ci­pants of the main workshop)

WORKSHOP PLACE
= same venue as in 2015
= Józefów/n. Warsaw ​www​.revita​-well​ness​.pl/ Revita Wellness Club, Aleja Nadwiślańska 96, 05 – 410 Józefów

ACCOMMODATION
= There is very comfor­table and not expen­sive hotel available at venue (www​.revita​-well​ness​.pl/)
= 172 zł for 2-person room, 205 zł for 3 person room with bath­room, price include break­fast
= The room are pre-booked for work­shop parti­ci­pants but please reserve early
= All inte­re­sted on accom­mo­da­tion are requ­ested to contact hotel manager Żaneta Słowik, Tel. kom. 509 866 882, mail: nogalin@​nogalin.​pl